Skip to main content

Polityka prywatności

1. Wstęp

AB Pomeroll („Pomeroll”, „my”, „nasz”, „nas”) zbiera i przechowuje informacje dotyczące Ciebie zgodnie z niniejszą informacją o prywatności, kiedy korzystasz z serwisu Pomeroll. Niniejsza informacja o prywatności określa m.in. jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy oraz w jakich celach przetwarzane są Dane Osobowe.

W całej niniejszej informacji o prywatności będzie używany termin „przetwarzanie”, który obejmuje wszelkie operacje związane z Danymi osobowymi, w tym bez ograniczeń gromadzenie, administrowanie, przechowywanie, udostępnianie, dostęp do, wykorzystywanie, przenoszenie i usuwanie Danych osobowych.

„Dane osobowe” obejmują wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Oprócz Danych osobowych, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie, zbieramy również Dane osobowe od Twojego pracodawcy oraz z publicznie dostępnych źródeł.

2. Cele przetwarzania danych

Tworzenie kont użytkowników

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu utworzenia i zarządzania Twoim kontem użytkownika, co obejmuje zbieranie Twoich Danych Osobowych w celu utworzenia konta użytkownika w serwisie. Dane osobowe przetwarzane w tym celu obejmują.

Kategoria danych osobowych
 • Nazwa
 • Tytuł
 • Adres e-mail
 • Wiek
 • Płeć

Podstawą prawną przetwarzania jest wyważenie interesów, gdzie Pomeroll ma uzasadniony interes w możliwości tworzenia i zarządzania Twoim kontem użytkownika w celu wypełnienia przez Pomeroll zobowiązań umownych w stosunku do Twojego pracodawcy. Dane Osobowe będą przechowywane przez czas, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem serwisu.

Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania pytaniami zadawanymi za pośrednictwem serwisu oraz udzielanymi przez Ciebie odpowiedziami. Obejmuje to dystrybucję pytań do Ciebie, przechowywanie i agregowanie Twoich odpowiedzi, w tym tworzenie statystyk odpowiedzi udzielanych przez Ciebie za pośrednictwem serwisu.

Kategoria danych osobowych
 • Nazwa
 • Tytuł
 • Adres e-mail
 • Płeć
 • Wiek
 • Logi aktywności (np. ile czasu zajęła Ci odpowiedź na konkretne pytanie, ile razy logowałeś się i wylogowywałeś przed wysłaniem odpowiedzi itp.)
 • Dane dotyczące zdrowia

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyważenie interesów, gdzie Pomeroll ma uzasadniony interes w możliwości świadczenia usług zgodnie z umową z Twoim pracodawcą. Odpowiadając na pytania, możesz ujawnić informacje dotyczące Twojego zdrowia, co wiąże się z tym, że przetwarzane będą szczególne kategorie Danych Osobowych (dane dotyczące zdrowia). Przetwarzanie danych o stanie zdrowia odbywa się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem serwisu oraz przez okres jednego (1) roku po tym czasie.

Państwa Dane Osobowe będą w ramach tego celu agregowane w celu sporządzenia statystyk, które zostaną przekazane Państwa pracodawcy. Uprzejmie informujemy, że pracodawca nigdy nie otrzyma informacji, które można przypisać Tobie jako osobie fizycznej, a jedynie otrzyma statystyki, w których Twoje Dane Osobowe są zanonimizowane. Agregacja będzie dokonywana w oparciu o tę samą podstawę prawną, która została opisana powyżej.

Ponadto będziemy wykorzystywać zanonimizowane dane na podstawie Twoich odpowiedzi w celu rozwoju serwisu. Proszę zauważyć, że używamy tylko zanonimizowanych danych do rozwoju usługi, dlaczego żadne Dane Osobowe nie będą używane w tym czasie do rozwoju.

Komunikacja z użytkownikami

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu komunikacji z Tobą w ramach korzystania z usługi, np. w celu przekazywania rekomendacji na podstawie Twoich odpowiedzi lub w celu skontaktowania się z Tobą w związku z planowaną dezaktywacją Twojego konta użytkownika. Dane osobowe przetwarzane w tym celu to:

Kategoria danych osobowych
 • Nazwa
 • Adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania danych jest równowaga interesów, gdzie Pomeroll ma uzasadniony interes w możliwości komunikowania się z Tobą w sprawie korzystania z usługi. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem serwisu.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. obowiązków księgowych i rachunkowych oraz obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dane osobowe przetwarzane w tym celu to:

Kategoria danych osobowych
Wszelkie Dane Osobowe niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązków prawnych. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia każdego obowiązku prawnego, np. siedem (7) lat w celu spełnienia wymogów przechowywania informacji księgowych.

Ustalenie lub obrona roszczeń prawnych

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia i obrony roszczeń prawnych, np. w przypadku sporu lub jakiegokolwiek postępowania sądowego.

Kategoria danych osobowych
Wszelkie Dane Osobowe niezbędne do ustanowienia lub obrony roszczeń prawnych.

W tym celu Państwa Dane Osobowe będą przechowywane do czasu upływu stosownego okresu przedawnienia oraz przez okres po nim następujący, jeżeli trwa postępowanie sądowe.

3. Przekazywanie danych osobowych

Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe zewnętrznym odbiorcom Danych Osobowych (zarówno na terenie Szwecji, jak i w krajach spoza UE/EOG). Każdy transfer poza UE/EOG będzie podlegał odpowiednim zabezpieczeniom, które umożliwiają bezpieczny transfer poza UE/EOG, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lista państw spoza UE/EOG, do których mogą być przekazywane Państwa Dane Osobowe, jest udostępniana na Państwa życzenie. Masz również prawo do otrzymania informacji o zabezpieczeniach podjętych przez Pomeroll w celu zapewnienia, że przekazywanie danych jest zgodne z prawem.

Przetwarzający dane:

Do wyświetlenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Inni administratorzy danych:

Odbiorca Cel przekazania Podstawa prawna
Organy urzędowe Przestrzeganie zobowiązań prawnych. Obowiązek prawny.
Doradcy zewnętrzni Przekazywanie zewnętrznym doradcom, takim jak kancelarie prawne, firmy księgowe lub podobni doradcy w celu zarządzania zobowiązaniami prawnymi lub ustalenia lub obrony roszczeń prawnych. Obowiązek prawny lub uzasadniony interes, gdzie uzasadnionym interesem jest możliwość ustalenia lub obrony roszczeń prawnych.
Sądy, kontrahenci itp. Ustalenie lub obrona roszczeń prawnych. Prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia lub obrony roszczeń prawnych.
Organy ścigania, np. Policja. Przestrzeganie zobowiązań prawnych, Obowiązek prawny.

4. Twoje prawa

Prawo do sprostowania

Pomeroll podejmie środki w celu zachowania poprawności, kompletności i aktualności Twoich Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Masz prawo do sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie wyważenia interesów i uważasz, że Twój integralny interes przeważa nad uzasadnionym interesem Pomeroll w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, kontaktując się z nami na poniższe dane kontaktowe. Jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, musimy być w stanie wykazać istotny powód, aby dalej przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu, wobec którego zgłosiłeś sprzeciw.

Mają Państwo również bezwzględne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do usunięcia danych

W pewnych okolicznościach, np. gdy wycofałeś wcześniej udzieloną zgodę, a my nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, masz prawo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych.

Prawo do ograniczenia

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa Danych Osobowych do jedynie przechowywania tych danych, np. w okresie, w którym badamy, czy przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

Prawo dostępu

Masz prawo otrzymać od Pomeroll potwierdzenie, że Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak jest, uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych i następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych;
 • de kategorie przetwarzanych Danych Osobowych;
 • odbiorcy Danych Osobowych (zwłaszcza jeśli tacy odbiorcy znajdują się poza UE/EOG);
 • czas, w którym przetwarzane są Dane Osobowe;
 • informacje o prawach wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych;
 • informacje o źródle, za pośrednictwem którego zostały zebrane Twoje Dane Osobowe; oraz
 • jeśli ma miejsce jakiekolwiek zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Oprócz powyższego, mają Państwo prawo do otrzymania na żądanie elektronicznej kopii swoich Danych Osobowych w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzanie Państwa Danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania lub nawiązania umowy z Państwem oraz pod warunkiem, że Dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich Danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli wyraziłeś zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z Pomeroll na poniższe dane kontaktowe.

Skargi do organu nadzorczego

Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Zawsze jednak przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych do szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych.

5. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt na poniższe dane kontaktowe.

AB Pomeroll

Reg. nr 556866-0319

Kommendörsgatan 37

114 58 Sztokholm

 

Telefon: +46 (0)76-102 35 64

Email: anupam@pomeroll.se