Skip to main content

Integritetspolicy

1. Inledning

AB Pomeroll (”Pomeroll”, ”vi”, ”vår”, ”våra”, ”oss”) samlar in och lagrar information om dig i enlighet med detta sekretessmeddelande när du använder Pomeroll. I detta integritetsmeddelande anges t.ex. vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och i vilket syfte personuppgifterna behandlas.

I detta integritetsmeddelande används begreppet ”behandling”, vilket omfattar alla åtgärder som rör personuppgifter, inklusive, utan begränsning, insamling, administration, lagring, delning, tillgång till, användning av, överföring och radering av personuppgifter.

”Personuppgifter” omfattar all information som direkt eller indirekt hänvisar till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Utöver de personuppgifter som vi samlar in direkt från dig samlar vi också in personuppgifter från din arbetsgivare och från offentligt tillgängliga källor.

2. Ändamålen med behandlingen

Skapande av användarkonton

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt användarkonto, vilket inkluderar insamling av dina personuppgifter för att skapa användarkontot för tjänsten. Personuppgifter som behandlas i detta syfte omfattar.

Kategori av personuppgifter
 • Namn
 • Titel
 • E-postadress
 • Ålder
 • Genus

Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning, där Pomeroll har ett legitimt intresse av att kunna skapa och hantera ditt användarkonto för att Pomeroll ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser i förhållande till din arbetsgivare. Personuppgifterna lagras under den tid du är en aktiv användare av tjänsten.

Förvaltning av frågor och svar

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera de frågor som ställs via tjänsten och de svar som du ger. Detta inkluderar distribution av frågor till dig, lagring och sammanställning av dina svar, inklusive framställning av statistik över de svar du ger via tjänsten.

Kategori av personuppgifter
 • Namn
 • Titel
 • E-postadress
 • Genus
 • Ålder
 • Aktivitetsloggar (t.ex. hur lång tid det tog för dig att besvara en viss fråga, hur många gånger du har loggat in och ut innan du skickade in dina svar osv.)
 • Hälsouppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Pomeroll har ett legitimt intresse av att kunna tillhandahålla tjänsten i enlighet med ett avtal med din arbetsgivare. Genom att svara på frågorna kan du lämna ut information om din hälsa, vilket innebär att särskilda kategorier av personuppgifter kommer att behandlas (hälsouppgifter). Behandling av dina hälsouppgifter sker endast efter ditt uttryckliga samtycke. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid du är en aktiv användare av tjänsten och under en period av ett (1) år därefter.

Dina personuppgifter kommer inom ramen för detta syfte att aggregeras för att ta fram statistik som kommer att lämnas till din arbetsgivare. Observera att din arbetsgivare aldrig kommer att få information som kan hänföras till dig som person, utan endast statistik där dina personuppgifter är anonymiserade. Sammanställningen kommer att ske med samma rättsliga grund som beskrivs ovan.

Dessutom kommer vi att använda anonymiserad information baserad på dina svar för att utveckla tjänsten. Observera att vi endast använder anonymiserade uppgifter för att utveckla tjänsten, varför inga personuppgifter kommer att användas vid tidpunkten för utvecklingen.

Kommunikation med användarna

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom ramen för din användning av tjänsten, t.ex. för att skicka rekommendationer baserade på dina svar eller för att kontakta dig om att ditt användarkonto är på väg att inaktiveras. De personuppgifter som behandlas i detta syfte är:

Kategori av personuppgifter
 • Namn
 • E-postadress

Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Pomeroll har ett legitimt intresse av att kunna kommunicera med dig om din användning av tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som du är en aktiv användare av tjänsten.

Uppfyller rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokföringsskyldigheter och skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. De personuppgifter som behandlas i detta syfte är:

Kategori av personuppgifter
Alla personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som krävs för att uppfylla varje rättslig förpliktelse, t.ex. sju (7) år för att uppfylla kraven på att lagra bokföringsinformation.

fastställa eller försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i händelse av en tvist eller rättsliga förfaranden.

Kategori av personuppgifter
Alla personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att lagras tills den tillämpliga preskriptionstiden löper ut och under en period därefter om det pågår ett rättsligt förfarande.

3. Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till externa mottagare av personuppgifter (både inom Sverige och i länder utanför EU/EES). Varje överföring utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör säker överföring utanför EU/EES i enlighet med tillämplig lagstiftning. En förteckning över de länder utanför EU/EES till vilka dina personuppgifter kan överföras kan tillhandahållas på din begäran. Du har också rätt att få information om de skyddsåtgärder som Pomeroll vidtar för att säkerställa att överföringarna är lagliga.

Personuppgiftsbiträden:

Ska visas. Kontakta oss för mer information.

Andra registeransvariga:

Mottagare Syftet med överföringen Rättslig grund
Officiella myndigheter Uppfyller rättsliga skyldigheter. Rättslig skyldighet.
Externa rådgivare Överföring till externa rådgivare, t.ex. advokatbyråer, revisionsbyråer eller liknande rådgivare, för att hantera rättsliga skyldigheter eller för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig skyldighet eller ett legitimt intresse där det legitima intresset är att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
Domstolar, motparter etc. fastställa eller försvara rättsliga anspråk. Legitimt intresse av att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
Myndigheter för brottsbekämpning, t.ex. polisen. Uppfyller rättsliga skyldigheter, Rättslig skyldighet.

4. Dina rättigheter

Rätt till rättelse

Pomeroll kommer att vidta åtgärder för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du har rätt att korrigera ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till invändningar

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du anser att ditt integritetsintresse väger tyngre än Pomerolls legitima intresse av att behandla dina personuppgifter, har du rätt att, på grund av din särskilda situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi kunna visa på ett tvingande skäl för att fortsätta behandla dina personuppgifter för det ändamål som du har invänt mot.

Du har också en absolut rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under den period då vi undersöker om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Pomeroll på att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till dina personuppgifter och följande information:

 • ändamålen med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • mottagarna av personuppgifter (särskilt om mottagarna är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
 • Information om rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om uppgiftsskydd;
 • information om den källa genom vilken dina personuppgifter har samlats in, och
 • om automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, äger rum.

Utöver ovanstående har du rätt att på begäran få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande elektroniskt format.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter utförs på grundval av ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla eller upprätta ett avtal med dig, och förutsatt att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Om du har gett ditt samtycke till behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Pomeroll på kontaktuppgifterna nedan.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till den svenska dataskyddsmyndigheten.

5. Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

AB Pomeroll

Reg. nr. 556866-0319

Kommendörsgatan 37

114 58 Stockholm

 

Telefon: +46 (0)76-102 35 64

Email: anupam@pomeroll.se